EN 1090-1: voor wie van belang?

De norm EN 1090-1 is belangrijk voor fabrikanten van staalconstructies en voor producenten die bewerkingen op basisproducten uitvoeren. Elk constructief onderdeel van staal of aluminium dat in de handel wordt gebracht, moet sinds 2014 volgens de wet een CE-markering hebben.

EN 1090-1 is van belang voor opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureaus.

De verplichte CE-markering

EN 1090-1 gaat over de CE-markering (conformiteitsbeoordeling) van een constructief bouwpakket of onderdeel van staal en aluminium. De CE-markering is verplicht. Het ontbreken hiervan wordt gezien als een economisch delict en daarop kunnen zware sancties staan.

De CE-markering is onder meer van toepassing op de constructieve onderdelen van staalconstructies, aluminiumconstructies en staal-betonconstructies in:

  • Gebouwen
  • Bruggen
  • Torens en masten
  • Silo’s en tanks
  • Kranen en machines
  • Schoorstenen

Het betreft alle nieuwe constructieve onderdelen met inbegrip van gordingen, bordesvloeren, beplating, gekromde liggers, raatliggers, geïntegreerde liggers, voorgeproduceerde standaardliggers en onderdelen van oud materiaal.

De norm EN 1090-1 wordt in de loop van 2017 aangepast. De belangrijkste reden hiervoor is om de norm in lijn te brengen met de CPR 305/2011 (Construction Products Regulation of Bouwproductenverordening) .

EN 1090-2 en EN 1090-3

Daarnaast zijn er nog EN 1090-2 en EN 1090-3. Deze normen zijn, in tegenstelling tot 1090-1, niet wettelijk verplicht, maar zijn een hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke eisen en worden in gezamenlijk overleg afgesproken en vastgelegd in een orderovereenkomst of in een bestek. Dat is in de praktijk steeds vaker het geval.

Hoe toont u aan dat u werkt volgens EN 1090-1? 

De toetsing vindt plaats door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Bij Tecona werken specialisten die u op dit gebied kunnen adviseren en begeleiden. Onze specialisten beschikken over de juiste kwalificaties en ervaring om namens de certificerende instanties als Auditor of Technical Expert op te treden.

Door onze jarenlange ervaring in de staal- en aluminiumverwerkende industrie kennen wij de knelpunten en weten wij welke stappen u moet zetten om te voldoen aan EN 1090-1.

De inbedding in uw kwaliteitssysteem

Daarbij is de inbedding van EN 1090-1 in uw kwaliteitssysteem voor ons een belangrijk aandachtspunt. Onze specialisten ondersteunen u bij het opstellen van werkwijzen, procedures en werkinstructies en de vastlegging hiervan in handboeken. Certificering is maatwerk en dat is niet af te dekken door standaard handboeken. Daarnaast assisteren wij u bij het uitvoeren van interne audits.

Onze expertise tot uw dienst

Wij werken graag met u aan de certificering voor EN 1090-1. Tevens kunnen wij u een breed dienstenpakket op lastechnisch gebied aanbieden, variërend van QA- en QC-diensten tot en met de flexibele inzet van een lascoördinator.

We leggen u graag de mogelijkheden uit. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op
Tecona DNA