Privacyverklaring

Algemeen

Wij respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Tecona verwerkt persoonsgegevens om technische dienstverlening aan te kunnen bieden, deze dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kunnen wij derden inschakelen. U bent als betrokkene vrij om hieraan al of niet deel te nemen en daarvoor uw persoonsgegevens vrij te geven. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief, solliciteren op een functie of andere communicatie-uitingen van Tecona te gebruiken.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • advisering;
  • voldoen aan  juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie van medewerkers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Tecona verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens: voornaam/voornamen en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adres- en contactgegevens (telefoonnummers, emailadres), financiële gegevens en gegevens uit een CV.

Deze persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van onze dienstverlening nadat deze door u als betrokkene op eigen initiatief of op ons verzoek aan ons zijn verstrekt, of nadat wij ze in het kader van onze dienstverlening van derden of via openbare bronnen hebben verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Tecona verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n), gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tecona deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Tecona, zoals een IT-leverancier, maar ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Tecona persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Tecona uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Tecona ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden (zoals bijvoorbeeld een accountant) zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Tecona hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, leggen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vast over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Beveiliging persoonsgegevens

Tecona bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen (zoals wettelijke bewaartermijnen) waaronder wij aan een dergelijk verzoek geen of geen volledige uitvoering kunnen geven.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u sturen aan info@tecona.nl of aan ons postadres (Tecona BV, Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda).

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Tecona neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Onze website bevat buttons en links om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, LinkedIn of Facebook of vacaturesite(s). Tecona houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaringen van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Tecona houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Tecona verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Tecona op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken.

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt ons om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Tecona heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/tel...) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd.

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is in mei 2021 vastgesteld.